Privacy & Cookie Policy

Ik (‘Loes van Gemert ’) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van mijn (website)bezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie Policy word je geïnformeerd over de wijze waarop ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik verwerk persoonsgegevens van bezoekers op mijn websites en in het kader van mijn dienstverlening aan klanten.

Reikwijdte
Door gebruik te maken van een van mijn websites en/of diensten, kan ik jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door ‘Loes van Gemert’ beheerde websites, waaronder in ieder geval de volgende websites: https://www.loesvangemert.nl

Privacy

Hoe verzamelen ik jouw persoonsgegevens?
Ik verzamel jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief of reageert op een blog;
 2. Wanneer je mijn website bezoekt;
 3. Wanneer je gebruikt maakt van mijn diensten en/of een product aanschaft;

Ik verzamel de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die ik automatisch kan verzamelen:
Wanneer je mijn website bezoekt en/of gebruik maakt van mijn website, verzamel ik automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die ik onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van jouw bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Gegevens die je aan mij verstrekt:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens door het leveren van diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan mij worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die ik onder meer verzamel zijn:

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • financiële gegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • taalkeuze;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken ik jouw persoonsgegevens:
Ik baseer de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van producten en diensten);
 2. ter behartiging van mijn gerechtvaardigde belangen. Mijn gerechtvaardigde belangen zijn:
  1. marketingdoeleinden;
  2. het verbeteren en optimaliseren van mijn dienstverlening;
  3. het beveiligen en beheren van systemen.
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

 Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

 Cont(r)act:
Ade uitvoering van een door u gesloten dienstenovereenkomst.
B1het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op mijn diensten en producten.
A, B1, B2, B3 of Chet opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
A, B1, B2, B3 of Creageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van vragen.
 Facturering:
A, B3facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.
 Product- en dienst ontwikkeling:
B1, B2, B4het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt,assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1, B2het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
 Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
Chet voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
B2, B3, B4 en CHet opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gerichttegen ‘Loes van Gemert’, mijn klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude envoor het beheersen van kredietrisico’s.

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden:
Ik kan jouw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Ik maak gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor ‘Loes van Gemert’. Uw persoonsgegevens worden door mijn bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. ‘Loes van Gemert’ heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van mijn verwerkers:

Verwerker:Taakomschrijving verwerker:Privacy Policy verwerker:
NeostradaHosting websitePrivacy Policy
AcyMailingFaciliteren mailsysteemn/a
(Overige) IT-dienstverlenersFaciliteren IT-diensten / W&Sn/a
Financiële dienstverlenersFaciliteren financiële dienstenn/a

Loes van Gemert verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Ik zal jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Loes van Gemert te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Ik verwijder jouw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor mijn dienstverlening.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens:
Ik zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Mijn website bevat links naar websites van derden.

Rechten van betrokkenen:
Je hebt het recht om aan Loes van Gemert inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken. Indien je een verzoek indient verleen ik je een overzicht van alle persoonsgegevens die ik van je heb.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je mij verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kun je mij verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede mij verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door mij worden behandeld. Tevens kun je verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Je hebt hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post:Per mail:
Loes van Gemert 
De Bossen 84941 JS Raamsdonksveer
info@loesvangemert.nl
Per telefoon:Opt-out:
+31640398699via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketing doeleinden).

Klachten:
Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@loesvangemert.nl . Ik vraag je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Ik zal klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Ik doe er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies:
Ik maak op mijn website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als je mijn website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:
Ik behoud me het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op mijn website.

Contactgegevens Loes van Gemert

Per post:Per mail:
Loes van Gemert 
De Bossen 84941 JS Raamsdonksveer
info@loesvangemert.nl
Per telefoon:Opt-out:
+31640398699via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketing doeleinden).